Nationell miljöövervakning

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för den nationella miljöövervakningen, som är indelad i flera programområden, varav Kust och hav är ett. Genom miljöövervakningen tas data fram som behövs för att följa upp om våra svenska miljömål har nåtts. Den är samtidigt viktig som underlag både för översyner av målen och för prioriteringar av miljöskyddsåtgärder.


Samordnas av nationella myndigheter

Programmet Kust och hav ska täcka både det svenska och delar av det internationella informationsbehovet för kust- och havsmiljön. Stora delar av det svenska havsövervakningsprogrammet är koordinerat med andra länders program. Den nationella övervakningen ska kunna ge en övergripande beskrivning av miljösituationen i havet, och indikera storskaliga förändringar av ekosystemet. Det är ofta forskare på myndigheter och universitet som är praktiskt ansvariga för att genomföra övervakningen. På så sätt kan miljöövervakningen dra nytta av forskning, och tvärtom.

  • Naturvårdsverkets miljöövervakningssida Naturvårdsverket ansvarar för samordningen av det svenska systemet för att övervaka landets miljötillstånd.
  • HaV om miljöövervakning
  • Naturvårdsverket - Kust och Hav Naturvårdsverket om miljöövervakningsprogrammet för Kust och Hav
  • HaV - Kust och hav Havs- och vattenmyndighetens presentation av programområdet Kust och hav och dess delprogram.
  • Program Kust och hav I program Kust och hav samlas den marina kompetensen inom miljöanalys vid SLU. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter. Arbetet bygger på samarbete med myndigheter/organ som ansvarar för vattenmiljöfrågor i kust och hav.

Rapporten Havet - om miljötillståndet i svenska havsområden

Havet-rapporten beskriver miljötillståndet i svenska havsområden ur både ett nationellt och ett regionalt perspektiv, och innehåller artiklar från den nationella miljöövervakningen, regional miljöövervakning och miljörelaterad forskning.


Resurs- och miljööversikt - Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten

En samlande översikt över fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten. Kunskap om fiskbestånden och miljön är en förutsättning för att utnyttjandet av fiskresurserna skall bli bärkraftigt.


Regional övervakning

Det svenska nationella programmet saknar i dagsläget geografisk täckning inom större delen av det svenska sjöterritoriet d.v.s. territorialhav och inre vatten. Övervakningen av kustområdena sker istället till allra största delen genom regionala insatser, och sköts av Länsstyrelser och Kustvattenvårdsförbund. Olika miljöstörande verksamheter är skyldiga att genomföra kontrollprogram för att visa eventuell miljöpåverkan.


Sök på havet.nu