Avhandling

Modellering av arters utbredning i tid och rum på Östersjöns grunda vegetationsklädda bottnar

Modelling spatial and temporal species distribution in the Baltic Sea phytobenthic zone

Miljö och geografi spelar roll vid kartläggning av arter i Östersjön. Utbredningen av arter i Östersjön styrs till stor del av miljöfaktorer som till exempel salthalt och ljustillgång. En ny avhandling visar att de olika miljöfaktorerna har olika betydelse för arters utbredning beroende på om man tittar på ett skärgårdsområde eller om man tittar på hela Östersjön.

Relaterad information