Avhandling

De tidiga omvandlingsprocesserna i Östersjösediment, med tyngdpunkt på utbredning av plutoniumnedfall.

Early Diagenetic Processes in Baltic Sediments, with Emphasis on the Distribution of Fallout Plutonium

Relaterad information