Tema:

Hur vanligt är pimpelfiske?

Värdet av fritidsfisket i Sverige är stort, men hur är det med pimpelfisket längs Norrlandskusten? Det ska SLU ta reda på med hjälp av flyginventeringar och intervjuer i vinter.

Kunskap om fritidsfiskets omfattning och dess betydelse för människa och miljö utgör viktiga underlag för fisk-, havs- och vattenförvaltningen. Både det ekonomiska värdet och rekreationsvärdet av detta fiske är stort, men delvis dåligt känt.

För fritidsfisket från isen med handredskap (pimpelfiske) efter sik, öring och harr längs Bottniska vikens kust råder stor kunskapsbrist. Hur många ägnar sig åt detta, och hur ofta? Vilka fiskarter är det som fångas, var fångas de och hur mycket?

Frågorna ska besvaras med hjälp av flyginventering av frivilliga flygkåren (FFK) och intervjuer av pimpelfiskare ute på isen.

– Genom detta projekt kommer vi på ett bättre sätt kunna bedöma rekreationsvärdet av flera kustfiskarter och samtidigt samla kunskap till gagn för dessa arters långsiktiga förvaltning och den ekologiska rådgivningen, säger Stefan Larsson, miljöanalysspecialist vid SLU Aqua.