Sik (Coregonus maraena)

Siken är en laxfisk. Den förekommer i många olika former och det tvistas om hur många arter de egentligen utgör, eftersom den har mycket varierande kroppsform och lekplatser. Vissa sikar är planktonätare hela livet , andra övergår till att äta bottendjur och ibland blir siken också fiskätande. Leken sker vanligen under hösten.

Siken förekommer längs hela Östersjöns kust, samt i sötvatten. Siken vill ha kallt och syrerikt vatten och föredrar grus- och sandbottnar. Vissa bestånd vandrar upp i älvar för att leka, medan andra leker längs kusten. Siken vandrar mot djupare, kallare vatten under sommarhalvåret. Den älvlekande vandringssiken kan vandra flera hundra kilometer medan den havslekande siken vandrar endast några tiotals kilometer.

Fakta: Fiskar som vandrar

Många fiskar vandrar mellan hav och sötvatten under sin livstid. Laxen, som föds i sötvatten, tillväxer i saltvatten och återvänder till sin födelseplats, är kanske det mest kända exemplet. Men även många andra kustlevande fiskar vandrar upp i sötvatten för att leka. Ålen är ett exempel på motsatsen. Den lever i sötvatten, men vandrar ut till havet när den ska föröka sig.