Bild
;
Tema:

Norra Östersjön kan förlora blåstången innan sekelskiftet

Ett varmare klimat kan innebära att blåstången försvinner från norra delarna av Östersjön redan innan slutet av detta sekel. Det visar ett forskningsprojekt där bland annat SMHI och Göteborgs universitet deltar.

I forskningsprojektet BONUS BIO-C3 har man skapat klimatscenarier för norra Östersjön. Klimatmodellerna indikerar mer nederbörd över norra Östersjön i ett varmare klimat, vilket kan innebära att tillrinningen från vattendrag kan komma att öka med upp till 20 procent årligen. Det innebär att salthalten i Östersjön sjunker väsentligt, samtidigt som det tillförs mer näringsämnen från land. Den sötare och varmare miljön gör att blåstången får det allt svårare att överleva.

Blåstången är en så kallad nyckelbiotop i Östersjön, och den fungerar som en viktig barnkammare åt många arter. Skulle blåstången försvinna det kan påverka stora delar av ekosystemet i Östersjön.
– Vi ser inte att det idag finns någon annan växt som skulle kunna ta blåstångens plats i ekosystemet. Andra alger är mer fintrådiga och ger inte den tredimensionella miljö som blåstången gör, säger Helén Andersson forskare inom oceanografi och havsmiljö på SMHI.

Östersjöns blåstång har unika genkombinationer som ger tolerans mot lägre salthalt jämfört med populationer på västkusten. I Bottenhavet har det till och med uppstått en helt ny art, smaltång, som även förökar sig genom delning. Där finns stora områden som bebos av en enda klon med identisk genuppsättning.
– En stor fråga inför framtiden är om dessa genkombinationer kan spridas och etablera sig i samma takt som till exempel en klimatdriven förändring i Östersjöns salthalt, säger Per Jonsson, professor på Göteborgs universitet.

Under början av 1900-talet fanns blåstången på ett större djup i Östersjön än idag. Förändringen beror sannolikt på att siktdjupet blivit sämre på grund av mer näringsämnen och mer plankton i vattnet. – Högre näringsnivåer innebär också att de fintrådiga alger som växer på blåstången har ökat, vilket påverkar blåstången negativt. Det kan vara orsaken till att blåstången minskar på flera platser, till exempel i Skärgårdshavet, säger Per Jonsson.

En högre vattentemperatur kan ge flera negativa effekter på blåstången. Når vattentemperaturen över 25° grader, vilket ibland sker i grenverket i ytvattnet vid värmeböljor, orsakar det direkta skador på blåstången. Men en kanske viktigare indirekt effekt är att varmare vatten gynnar grönalger och fintrådiga alger, vilka konkurrerar ut blåstången. Och det sker vid temperaturer som ligger betydligt under den direkt skadliga temperaturen.
– Det finns också studier som hävdar att en ökad betning från gråsuggan Idotea balthica har påverkat utbredningen av blåstång negativt, och att denna betning ökar med temperaturen och med tillgång på fintrådiga alger på grund av övergödning, säger Per Jonsson.