Sommarlov på havet – och artjakt

Nu tar redaktionen på havet.nu tre veckors sommarledigt. Men vi håller ständigt ögonen öppna på jakt efter både gamla och nya arter i svenska vatten. Rapportera dina fynd du med!

Tidigare i veckan berättade vi att marinbiologer upptäckt en för Sverige ny manet på Västkusten, en kortstjälkad bägarmanet. Förra sommaren hittades för första gången en stenkrabba i Sverige, och året dessförinnan den marina snäckan Simnia hiscocki.

I princip varje år påträffas nya marina arter i Sverige. Ibland handlar det om arter om levt länge men som inte upptäckts tidigare, andra arter har spridit sig hit på naturlig väg. Arter som spridit sig till svenska vatten av egen kraft är visserligen nya arter, men de klassas inte som främmande.

En främmande art är en art som fått direkt eller indirekt hjälp att etablera sig i Sverige, som till exempel fisken svartmunnad smörbult som liftat till Sverige med fartyg. Vissa främmande arter klassas dessutom som invasiva. En invasiv art kan ställa till stora problem och till exempel påverka den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut inhemska arter. Som invasiva arter räknas bland annat den kinesiska ullhandskrabban och sjögull.

Rapportera fynd av främmande arter!

Om de upptäcker en främmande, invasiv art ska du rapportera in ditt fynd. Inrapportering från allmänheten är nämligen en mycket viktigt del i arbetet med att hindra att arterna sprider sig.

Men även fynd av arter som ”bara” är främmande, nya eller ovanliga är viktiga. Genom att rapportera in även dem hjälper du till att öka kunskapen om Sveriges arter.

Rapportera in marina organismer kan du bland annat göra via appen Rappen, eller direkt till Artfakta (se länkar till höger).