Havsplaner med hållbarhet i fokus

Förslag på Sveriges första havsplaner lämnades i början av veckan in till regeringen. Det är Havs- och vattenmyndigheten som har ansvarat för arbetet att ta fram planerna, som ska visa Sveriges samlade syn på hur havet ska användas.

Den 17 december lämnade Havs- och vattenmyndigheten tre förslag på havsplaner till regeringen, för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Detta är första gången som Sverige tar fram nationella havsplaner, som ska försöka förena näringspolitiska och sociala mål med miljömål. Efter att regeringen antagit havsplanerna kommer de att kunna vägleda kommuner, regioner och nationella myndigheter i deras arbete med havsförvaltning och planering.

Balansgången mellan överutnyttjande och hållbar användning är svår och frågan är hur mycket vi kan nyttja havets resurser utan att äventyra havsmiljöns återhämtningsförmåga. Havsplanering är ett viktigt verktyg för att med en helhetssyn samordna olika intressen och balansera bevarande och nyttjande av våra hav på ett så hållbart sätt som möjligt.

Sommaren 2014 beslutade EU om ett direktiv för havsplanering som ska gälla i alla medlemsländer. Beslutet togs efter att man sett behovet av samordning och utveckling över större havsområden och nationsgränser. Tanken är att varje EU-land fritt ska kunna planera sin havsverksamhet, men att planeringen för de gemensamma havsområdena samordnas med gemensamma minimikrav. I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten under tre år haft en omfattande process med samråd där alla har varit inbjudna att tycka till.