I Östersjöns skärgårdsmiljö var gädda tidigare en av de allra vanligaste rovfiskarna, men numera är beståndet svagt och i stora områden saknas arten nästan helt. Detta trots stora naturvårdsinsatser i form av fiskefredning och återställande av lekmiljöer.

- Samtidigt som gäddbeståndet sviktat har den småväxta arten storspigg ökat dramatiskt i Östersjöns kustmiljö, berättar forskaren Jonas Nilsson som lett studien. Det beror säkert åtminstone delvis på att rovfiskarna blivit färre.

- Vi har visat att storspigg i vissa fall äter upp 95 procent av alla producerade yngel som vandrar ut från lekområden här i Kalmarsund. Endast yngel större än 32 mm går säkra från storspiggens skrämmande gap.

Denna framgångsrika strategi kan få Östersjöns kustmiljöer att fastna i ett tillstånd dominerat av mindre fiskarter likt storspigg och mört snarare än av rovfisk som gädda och abborre, befarar forskarna.