Grundtanken med musselodlingar som åtgärd mot övergödning är att näringsämnen i havet binds upp i musslor, som sedan tas upp ur vattnet. Men blåmusslor utmed svenska östkusten växer långsammare, och har lägre kötthalt och lägre innehåll av kväve och fosfor än musslor på svenska västkusten. Det gör att potentialen för att odla musslor i syfte att motverka övergödningen är betydligt sämre i Östersjön jämfört med i Västerhavet.

Med dagens kunskap finns inget vetenskapligt stöd för att musselodling är en effektiv åtgärd mot övergödning i Östersjön, skriver forskarna i sin Policy Brief.

Det är viktiga slutsatser, särskilt som regeringen nyligen avsatt pengar till så kallade blå fångstgrödor för att minska övergödningen. Musselodling ingår som en möjlig åtgärd som svenska kommuner kan få bidrag för.