Vanligtvis förekommer harren i sjöar och vattendrag. Men i Bottniska vikens har harren på ett unikt sätt anpassat sig till det bräckta vattnet. Delar av beståndet både lever och leker i havet, medan delar av beståndet vandrar upp i älvar och åar för att leka, för att sedan vandra tillbaka till havet igen, precis som lax och öring .

Enligt en ny rapport, som tagits fram av SLU på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten tyder dock det mesta på att kustharrens utbredning minskat längs den svenska ostkusten. Kraftigast tycks minskningen vara på den finska sidan av Bottniska viken och söder om norra Kvarken på den svenska sidan. På finska sidan anses kustharr vara på gränsen till utrotad.

- Finska vilt- och fiskeristyrelsen (numera LUKE) har till och med startat en kampanj på sociala medier för att få in rapporter om enstaka fångster och observationer av harrar på kusten, säger Alfred Sandström, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser, SLU.

Fram till 1950-talet bedrevs ett betydande fiske på kustharr och år 1930 tog fiskade man upp nästan två ton. Åren 1968-69 fångades cirka ett ton och de senaste åren har fångsten sällan överskridit 10 kg. När man i mitten på 2000-talet intervjuade fiskare längs ostkusten var uppfattningen att harren minskat mycket kraftigt och att minskningen började redan på 1980-talet.

- Den stora bristen på kunskap och statistik om harren i Bottniska viken gör det svårt att bedöma hur mycket arten minskat och vad som orsakat minskningen. Tänkbara förklaringar som diskuteras i rapporten är problem med vandringshinder och försurning i vattendragen samt ökad konkurrens och predation i kombination med klimatförändringar och för hårt fiske i kustmiljön, säger Alfred Sandström, SLU.

Fakta:
Harr (Thymallus thymallus) är spridd över stora delar av centrala och norra Europa österut till Uralbergen. Harren lever främst i älvar och åar samt i sjöar. I Östersjöregionen finns harren främst i norra delarna av Finland och Sverige, huvudsakligen i havsområdena Bottenviken och Kvarken. Den förekommer även i några få områden söder om Dalälven, främst i Vättern och i Klarälvens vattensystem. Under 1900-talet fanns harr även i fler sjöar i Motala ströms vattensystem samt i Lagan.