I avhandlingen studerades resursförbrukning och miljöpåverkan för olika svenska fisken ur ett produktperspektiv av svenska fisk- och skaldjursprodukter, eller mer specifikt vilken roll fiskets förvaltning har i hur stort avtryck produkten gör på miljön.

Metoden som användes för att räkna på flera miljöaspekter samtidigt var livscykelanalys. Då kvantifieras resursförbrukning och miljöpåverkan från en produkt eller process, vilket ger ett brett och integrerat perspektiv. En del av projektet har ägnats åt att hitta relevanta ekologiska mätpunkter att använda inom livscykelanalys för den delen av fångsten som kastas, så kallade utkast, eftersom detta tidigare saknats.

Perspektivet som fås från livscykelanalys kan vara användbart för att skapa integrerade beslutsunderlag som utvärderar de bredare konsekvenserna av förvaltningsåtgärder i förhållande till andra åtaganden, som bevarande av biologisk mångfald, minska växthusgasutsläpp och användningen av fossila bränslen.