Inventeringen av havsbotten i Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten syftade till att öka kunskapen om arter, habitat, naturtyper och mänsklig påverkan inom ett utsjövatten som omfattas av områdesskydd i form av Natura 2000, enligt Art- och habitatdirektivet (SCI). Inventeringen är en del i ett underlag för att ta fram en bevarandeplan och för en eventuell förstärkning av områdesskyddet.