Starka bestånd av rovfisk och tät bottenvegetation skapar välfungerade ekosystem med höga naturvärden i Östersjöns kustområden. Det visar resultat från forskningsprojektet PlantFish, som under fem år undersökt fiskens och bottenvegetationens roll i grunda havsvikar.

Resultaten visar att det finns potential att skapa positiva självförstärkande effekter i kustekosystemet. Det kan ge oss mer stabila system där värdefulla ekosystemfunktioner och höga naturvärden upprätthålls. Resultaten visar också på betydelsen av att integrera åtgärder mot övergödning med fiskeregleringar och områdesskydd för att återfå välmående undervattensängar, starka rovfiskebestånd och de ekosystemfunktioner de tillhandahåller.