Medan effekterna av stora oljeutsläpp är relativt väl kända, finns betydligt mindre kunskap om vad små. kontinuerliga oljeutsläpp påverkar havsmiljön. I dessa fall är det främst PAH:er som ger effekter. Djur som utsätts för PAH:er kan uppvisa lägre reproduktion och tillväxt, ökad risk för cancer och sämre stresstålighet. I detta arbete har metoder för att utvärdera effekterna av PAH:er utvecklats. Nivåer på koncentrationer av PAH:er som ger negativa effekter bestämdes, och effekter på bottenlevande djur påvisades. När ekosystemet utsatts för PAH:er under lång tid kunde en anpassning hos organismerna påvisas.