Utveckling av selektiva fiskeredskap

Ett av huvuddragen i EU:s nya gemensamma fiskeripolitiken är att gradvis införa en skyldighet att landa alla fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att föreslå hur arbetet med att utveckla selektiva redskap ska organiseras, och har nu överlämnat sin rapport till Landsbygdsdepartementet. I förslaget får SLU, institutionen för Akvatiska resurser, en viktig roll.