Bild: Katarina Konradsson/UMF

Utredning om miljöövervakning klar

Utredningen om översyn av miljöövervakningen som letts av Åsa Romson har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. Bättre samordning och styrning är några av förslagen som lyfts fram.

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närliggande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov.

– En god miljöövervakning är central för hela miljöpolitikens måluppfyllelse och för arbetet med riksdagens beslutade miljökvalitetsmål, sade Åsa Romson till IVL när utredningen presenterades.

Kartläggningen visar dock att det saknas en överblick över all den miljöövervakning som bedrivs hos olika aktörer och det är därmed oklart både hur väl verksamheten fyller behoven och hur effektivt resurserna används. Det finns också oklarheter i hur alla de data som genereras ska tas tillvara på bästa sätt.

Utredningen föreslår att en strategisk plan upprättas av regeringen och att ett råd med ledamöter från berörda myndigheter inrättas, att miljöövervakning anges som uppgift i myndigheternas instruktioner och att datavärdarnas ansvar och uppgifter stärks, samt att länsstyrelsernas regionala miljöövervakning finansieras genom anslag istället för bidrag.