Behovet av kartläggning av marina miljöer längs Sveriges kust är stort. Naturvärdesbedömningar behövs för planering av områdesskydd och för den övergripande fysiska planeringen. De svenska miljömålen om skydd av skyddsvärda marina miljöer och inrättande av marina naturreservat har lett till omfattande inventeringsinsatser, inte minst längs Blekingekusten. I den här studien sammanställdes inventeringar av vattenväxter utförda mellan år 2001 – 2008 i 25 vattenförekomster i Blekinge skärgård. Syftet med studien var att analysera rumsliga variationer i växtartsammansättning på mjukbotten, samt undersöka vilka arter som är representativa respektive unika för en viss typ av miljö.