I augusti 2017 genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län en undersökning av undervattensmiljön på 50 stationer inom 5 olika djupintervall vid Klints Bank. Klints bank är ett grundområde i utsjön, och miljön är mycket exponerad. Antalet förekommande arter och organismer var mycket begränsat och de dominerande organismerna var blåmusslor och hydroider. På 40 procent av stationerna förekom blåmusselbankar, vilka var vanligare i de grundare områdena.