Bild: Solvin Zankl
Tema:

Tumlare och havsområden skyddas

Äntligen, två mål fixade på en gång. Vår hotade lilla tumlare får förstärkt skydd, bland annat i sina viktiga reproduktionsområden, och målet om 10 procent skyddade områden i svenska hav blir slutligen uppfyllt.

Tumlaren är en skygg liten val som förekommer i svenska vatten. De är uppdelade i tre kända populationer som bör behandlas som separata enheter när det gäller skydd och förvaltning. En Skagerrakpopulation, en Bälthavspopulation och en speciell population i östersjön, som skiljer sig något – både genetiskt och morfologiskt – från Västerhavets tumlare.

I östersjön finns en helt egen population tumlare som är akut hotad. Enligt de senaste forskningssiffrorna lever omkring 500 tumlare i östersjön. Men den lever farligt bland fisknät, vindkraftsbyggen och intensiv fartygstrafik. Forskning inom Sambah-projektet visade att de använder Midsjöbankarna för att föda upp sina ungar.

Fyra nya marina Natura 2000-områden för tumlare ska inrättas och två redan befintliga områden utökas. Ett av områdena, Hoburgs bank och Midsjöbankarna, är det största område som Sverige någonsin föreslagit som ett Natura 2000-område. Arealen är drygt 1 miljon hektar. De övriga nya områdena för tumlare är Nordvästra Skånes havsområde, Havet kring Ven och Sydvästskånes utsjövatten i Skåne län. De fyra nya Natura 2000-områdena har en sammanlagd areal på drygt 1,3 miljoner hektar. De två befintliga Natura 2000-områdena, Balgö och Fladen i Hallands län, utvidgas.

Regeringens beslut innebär att en betydande areal kommer att tillföras Natura 2000-nätverket och att Sverige i förtid når målet om att skydda minst 10 procent av de marina områdena.