Inom Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden har sex djupare områden i fjorden avsatts som skyddsområden med trålförbud. Detta är en första uppföljning både av kontroll att förbudet efterlevs och att skyddsområdena har den gynnsamma effekt på den biologiska mångfalden som avsetts.