Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 ovanligt låga närings- och klorofyllnivåer och ett förhållandevis bra siktdjup. I delar av mellanskärgården var det istället ännu ett år med höga klorofyllhalter, det vill säga mycket planktonalger, särskilt i augusti. Möjligen finns ett samband med det syrefattiga, fosforrika djupvatten som strömmade in i skärgården 2013 och som nu i blandats om i hela vattenmassan. Förbundets omfattande årliga undersökningar av miljötillståndet längs kusten redovisas extra utförligt i detaljerade kartor, texter och statusbedömningar.