Hälsan hos en fisk säger mycket om vilken miljö den lever i. Framför allt är man intresserad av hälsoeffekter som orsakas av olika typer av föroreningar och miljögifter. I denna avhandling presenteras undersökningar på abborrhonor från centrala Stockholm ut till öppet hav, samt från kustområden som anses opåverkade av direkta punktkällor. Centrala Stockholms vatten visade sig vara mycket förorenat med uppenbara sjukdomstecken hos abborrarna. Det är rent olämpligt att äta fisk som lever där permanent. Flera biologiska effekter indikerar dessutom att Östersjön som helhet blir alltmer förorenad.