Tema:

Sveriges första marina biotopskyddsområde

Uddevalla kommun blir först ut med att använda biotopskydd för en marin miljö. Det innebär att området Sunninge sund-Sundsvik nu skyddas från åtgärder som kan skada naturmiljön.

Området som ligger i Byfjordens mynning är cirka 24 hektar stort och består av tre grunda sammanhängande havsvikar med sandbotten och stenpartier med alger. Här finns täta blåmusselbankar och ålgräsängar, som bildar en speciell livsmiljö där många olika organismer kan leva. Den mosaik som skapas av de olika naturtyperna bidrar till en ökad artrikedom. – Blåmusselbankar och ålgräsängar bildar en speciell livsmiljö där många olika organismer kan leva och söka föda, och är därför extra viktiga för den biologiska mångfalden, säger Anders Olsson, marinekolog på Länsstyrelsen Västra Götaland. Att skydda den här typen av miljöer bidrar bland annat till att uppfylla miljömålen som är beslutade av riksdagen.