Kraftfulla åtgärder krävs för att rädda Östersjön Skyddszoner kring odlingsmark i nitratkänsliga områden, strängare regler för spridning av stallgödsel och reningsutrustning på passagerarfärjor. Det är några av de åtgärder Naturvårdsverket föreslår i ett första steg för att komma tillrätta med miljöproblemen i Östersjön, Öresund och Kattegatt. Den 13 juli 2009 överlämnade Naturvårdsverket den slutgiltiga rapporten om en nationell plan för hur Sverige kan nå målen i Baltic Sea Action Plan (BSAP). Alla länder runt Östersjön ska ta fram nationella åtgärdsplaner kopplade till Baltic Sea Action Plan till år 2010. Naturvårdsverkets rapport utgör underlag till Sveriges åtgärdsplan.