Vi har länge vetat att de marina fiskarterna är uppdelade i olika bestånd. På senare tid har kunskapen ökat om hur de olika bestånden är separerade i tid och rum. Vi kan nu också i detalj följa fiskefartygen med hjälp av satellitövervakning. Det innebär att vi idag vet mer om hur bestånden fördelar sig och hur exploateringsmönstren ser ut. Denna kunskap kan användas till att införa olika typer av områdesskydd och skyddszoner där redskapsanvändningen regleras. Vi kan på så sätt minska risken för beståndskollaps och bidra till en hållbar förvaltning av de marina fiskarterna.