I avhandlingen har svamp och musslor utvärderats som proteinkälla i foder till abborre (Perca fluviatilis), röding (Salvelinus Alpinus) och regnbågslax (Onchorhynchus mykiss). Fodrets inverkan på tillväxt, näringsutnyttjande, effekt på tarmbarriären och blodplasmaprofilen av aminosyror och andra blodparametrar efter födointag har studerats. De fyra alternativ man undersökt är blåmusslor, bagerijäst, en jästblandning bestående av Wyckerhamomyces anomalus (70 %) och bagerijäst (30 %), samt mikrosvampen Zygomycetes. Slutsatsen är att bagerijäst, jästblandningen och blåmusslor kan användas för att ersätta 40 procent av fiskmjölet i foder till flera fiskarter. Det behövs dock ytterligare forskning för att optimera användningen.”