Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har i regleringsbrevet för 2004 fått i uppdrag att i samverkan med andra forskningsfinansiärer och med berörda myndigheter utarbeta en forskningsstrategi för fiskoch fiskeforskning. Förslaget lämnades till regeringen 2004.