Riksrevisionen har granskat om statens insatser har varit effektiva när det gäller att främja intentionerna med lagstiftningen inom fiskeripolitiken och om regeringen och myndigheterna har uppfyllt sina skyldigheter enligt lagstiftningen. Riksrevisionens slutsats är att statens samlade insatser har varit ineffektiva. I flera väsentliga avseenden rör sig Sverige bort från målen, trots sedan länge väl kända problem, många styrmedel och stora offentliga utgifter. Regeringen och myndigheterna har inte heller sett till att lagstiftningen följs fullt ut. Granskningen har gjorts i samverkan med revisionsorgan i de andra Östersjöstaterna, enligt delvis gemensamma revisionsfrågor.