Skeppsvrakens miljörisker: modellutveckling och användning

Det finns hundratals förlista fartyg längs den svenska kusten, fartyg som beskrivs som tickande miljöbomber. ​Varje vrak har sina unika risker och problem. De har olika skador, ligger på olika utsatta platser, kan ha olika sorters miljöfarliga ämnen och att bärga ett enda vrak kan kosta hundratals miljoner kronor. Att ta hand om alla fartyg är inte ekonomiskt möjligt. I denna avhandling har metoder för att prioritera och ge beslutsstöd vid val av åtgärder undersökts, och man har tagit fram en ny modell, VRAKA, där vrakens miljöfara kan utvärderas så att rätt insatser satsas på rätt vrak. Modellen består av tre delar, först en uppskattning av hur stor risken är att olja eller andra ämnen kommer att läcka från vraket, därefter en konsekvensbedömning och slutligen en riskvärdering. Det handlar exempelvis om att titta på ett skepps nedbrytning såsom rost, hur säkert det ligger på botten, om dykning sker på vraket, marin trafik i området och liknande. Detta skapar förutsättningar för ett strukturerat arbete för att hanetra miljörisken som vraken längs våra kuster utgör.