Att sjögräs kan ta upp stora mängder koldioxid och samtidigt bilda syrgas genom sin fotosyntes är relativt väl undersökt. Men vad styr den motsatta reaktionen, respirationen, där syrgas istället konsumeras och koldioxid släpps ut? Och vilken påverkan kan detta ha på kol- och syrgasbalansen i kustnära ekosystem? Det utreds i denna avhandling, där inverkan av olika faktorer som kan tänkas påverka respirationen (och till viss del fotorespirationen) såsom ljustillgång, temperatur, tid på dygn, vävnadsålder samt kolstress, undersökts. Resultaten visar att sjögräsens syrgaskonsumtion varierar kraftigt beroende på dessa olika faktorer. Då tidigare beräkningar av respirationen baserats på värden uppmätta i mörker, som sedan antagits vara konstanta över dagen, kan dessa resultat ha stor betydelse för att kunna göra korrekta kolbudgetar. Avhandlingen är skriven på engelska med en kort svensk sammanfattning.