Sjöfåglar hårt drabbade av klimatförändringar

Tretåig mås och kapsula finns med bland de sjöfåglar som får det allt svårare att klara sig. Enligt IUCN har överfiske och klimatförändringar lett till att populationerna minskat drastiskt, vilket gör att de nu flyttas högre upp på organisationens röda lista.

Överfiske och klimatförändringar i Stilla havet och Nordatlanten gjort att tillgången på tobisfiskar har minskat. Tobis utgör föda för den tretåiga måsen under dess häckningsperiod, och följden har blivit att katastrofalt få ungar klarar sig. Det visar en ny rapport som tagits fram av Birdlife International på uppdrag av International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Sedan år 2000 har antalet bobyggande individer av tretåig mås sjunkit med 87 procent på Orkneyöarna och Shetlandsöarna. På ögruppen St. Kilda har antalet sjunkit med 96 procent. Globalt tros den tretåiga måsen ha minskat med cirka 40 procent sedan 70-talet, vilket gör att IUCN nu flyttar arten från "låg risk" till "sårbar" på sin röda lista.

Enligt IUCN har också antalet kapsulor, vilka häckar kring Namibia och Sydafrika, har sjunkit med 50 procent sedan 1950-talet. Också det beror på att tillgången på föda minskat på grund av överfiske och klimatförändringar. Kapsulan har därför flyttats från "sårbar" till "hotad" på IUCN:s röda lista.