Sexuell selektion uppstår när olika individer har olika fortplantningsframgång och därmed sprider sina gener till nästa generation i olika stor utsträckning. Min avhandling undersöker olika aspekter viktiga för den sexuella selektionen, nämligen bobygge, spermiekonkurrens, faderskap, hanlig vård av avkomman samt relationen mellan dessa. Mina studieobjekt har varit sandstubben, Pomatoschistus minutus, och lerstubben, Pomatoschistus microps