Havsbaserad vindkraft

Samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård

Havsbaserad vindkraft medför påverkan på våra havsområden och även konkurrens gentemot andra samhällsbehov. Lösningen är samexistens mellan olika legitima intressen. De intressekonflikter vi nu ser växa fram mellan elproduktion till havs och andra näringar och intressen behöver balanseras och lösas. I denna rapport pekar vi på behovet av att utbyggnad och drift av havsbaserad vindkraft sker väl planerat, med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala behov och att processerna präglas av samarbete, anpassningsförmåga och lyhördhet.