Det kustnära och småskaliga fisket i Sverige har under de senaste årtiondena genomgått en negativ utveckling. Detta beror delvis på hotade fiskbestånd och logistikproblem men det beror också på den kraftigt ökande sälpopulationen, som innebär att sälar orsakar skador på fångst och redskap. I avhandlingen beskrivs konflikter mellan säl och fiskare i fyra olika småskaliga, kustnära fisken; ålfisket på västkusten, strömmings och laxfisket i norra Östersjön och torskfisket i mellersta Östersjön. Att sälsäkra redskap är den mest hållbara och långsiktiga lösningen på konflikten mellan säl och fiske är de flesta intressenter överens om.