I denna avhandling studeras närsaltsflöden över sediment-vatten-ytan i Östersjön, ett eutrofierat innanhav som är kraftigt påverkat av dåliga syreförhållanden i bottenvattnet. Huvudfokus har varit att undersöka hur flöden av näringsämnena fosfor, kväve och kisel från bottensediment i Egentliga Östersjön skulle förändras om syreförhållandena i bottenvattnet förbättrades. Direkta mätningar visade att fosfortillgången i Egentliga Östersjön idag huvudsakligen regleras av fosforflöden från de syrefria bottnarna och i betydligt mindre utsträckning av sådan tillförsel från land. Varaktigt förbättrade syreförhållanden i Östersjön skulle innebära att nuvarande "döda" bottnar koloniserades av bottenlevande djur. Experiment visade att förbättrade syreförhållanden minskar lösta oorganiska fosfor och kiselflöden från bottensediment, men också att en kolonisation av bottenlevande djur efter syresättning kan öka frisättningen av löst oorganiskt kväve, löst organiskt kväve, löst silikat och löst organiskt fosfor. I avhandlingen presenteras också en ny bottenprovtagare som kan användas för att samla in ostörda sedimentprover. Sådana prover är en förutsättning för experimentella studier av bottensedimentens inverkan på Östersjöns ekosystem.