Rödlistan 2015

Nytt för 2015 är att Rödlistan presenteras i ett tryckt fickformat och att resultatet presenteras i en mer utförlig form på ArtDatabankens webbplats. Detta inkluderar möjligheten att göra utförliga sökningar avseende klassning av substrat, biotop, hot, samt värdtaxa för alla rödlistade arter. Havsmiljön är utsatt för stora habitatförändringar och är den landskapstyp där kunskapsbristen är störst. Av rödlistade arter i havet finns 53 % i kategorin kunskapsbrist (DD). Majoriteten av de arter som kunnat bedömas som hotade, är rödlistade på grund av att deras utbredningsområden minskat, antingen beroende på att habitaten förstörts eller att kvalitén på habitatet minskat. Bottentrålning påverkar stora arealer och är det identifierade enskilda hot som påverkar flest av de hotade arterna. Övergödning och gifter påverkar en stor del av vår havsmiljö och många arter som tidigare var vanliga nära kusten återfinns nu endast på utsjöbankarna.