Blåstångens tidiga levnadsstadier påverkas negativt av trådformiga alger, sedimenterat material och höga närsaltshalter, det vill säga av faktorer som är kopplade till övergödningen i Östersjön. Framförallt är det äggens vidhäftningsförmåga som påverkas. Detta kan kanske förklara en del av de rapporterade förlusterna av blåstång, samt innebära att blåstången har svårt att återetablera sig i områden som fortfarande är påverkade av höga halter av näringsämnen.