Vattenprisutredningen konstaterar att Sverige uppfyller de formella krav på prispolitik för vatten som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten. Samtidigt konstateras att vattenmyndigheternas kartläggning av vattenmiljön visar att nuvarande åtgärder inte varit tillräckliga för att nå målet "god vattenstatus". Omfattande åtgärder behöver därför vidtas. Utredningen bedömer att förutsättningarna för att kostnadseffektiva åtgärder ska vidtas ökar om ekonomiska styrmedel används i större utsträckning.