Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är kemikalier som är producerade av människan. PFOS och PFOA är några av de mest kända ämnena i denna grupp. Deras unika egenskaper gör att de kan användas i många sammanhang; exempelvis i brandsläckningsskum, vattenavvisande kläder, hydrauliska oljor och matförpackningar. Dessvärre har dessa ämnen visat sig vara persistenta i miljön, och många av dem är bioackumulerbara och giftiga. Denna doktorsavhandling syftar till att öka förståelsen av PFAAs rörelse i vattenmiljön. Studierna gjordes genom att kombinera kemiska analysmetoder med modellering. Resultaten visar att en sedan 30 år övergiven flygplats med flera brandövningsplatser fortfarande var en punktkälla av PFAAs till omgivande vattendrag, och fisk i en närliggande sjö innehöll mycket höga halter av PFOS. Beräkningar av massbalanser av PFAAs i Östersjön visade att vattendrag och nederbörd var de viktigaste källorna. Tillförsel av PFAAs från vattenreningsverk var markant lägre, men ändå en påtaglig källa i områden med förhöjda halter. Alla utsläpp från reningsverk behöver dock inte vara nya utsläpp, då PFAAs som mäts i reningsverk kan vara recirkulerat från förorenat dricksvatten. En stor del av PFAAs som kommer ner via nederbörd ansamlas i mark och grundvatten. De kan vid senare tillfälle komma att släppas ut till vattendrag som rinner ut i marina vatten.