Bottenfaunan indikerar miljöförändringar, främst övergödning och syrgasbrist. Här presenteras en modell för provtagning i Skagerrak och Kattegatt som kommer att utgöra underlag för ett integrerat nationellt-regionalt bottenfaunaprogram.