Puckellax (Oncorhynchus gorbuscha) är listad som främmande art i Sverige och kan utgöra ett hot mot våra inhemska laxfiskar. SLU Aqua har på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten gjort en riskbedömning med förslag på åtgärder för att begränsa artens spridning. I rapporten konstaterar forskarna att om puckellaxens spridning ska kunna stoppas krävs snabba och omfattande åtgärder. Allra effektivast – men också dyrast – vore att bygga fällor och fånga uppvandrande fiskar.