Syftet med min avhandling har varit att öka kunskapen om Östersjöns strandekosystem och de leddjur som lever där, samt vilka effekter kommande klimatförändringar kan komma att få. Klimatförändringen kommer att medföra nya förutsättningar för kustlevande organismer både genom att landskapet förändras och genom ett förändrat inflöde av marina näringsämnen till stränderna.

Höjda havsnivåer kommer att medföra att öar och habitat försvinner och att de minskar i storlek. Jag visar i min avhandling att en relativt liten höjning i havsnivån på 0,5 m skulle minska antalet öar i Stockholms mellan- och ytterskärgård med 25%. Dessa förändringar skulle troligen medföra en markant förändring i artdiversiteten hos leddjur som spindlar och skalbaggar eftersom mångfalden påverkas både av öarnas storlek och antal.

Dessutom kommer framtida förändringar av arters utbredning och abundans i Östersjön att ha stor påverkan på strandlevande organismer. Diversiteten och abundansen av skalbaggar och spindlar kommer att minska på stränder med mindre blåstång och bytestätheten för kustanknutna predatorer som vargspindlar kan komma att minska på grund av ett minskat inflöde av fjädermygg. Minskad diversitet och abundans av leddjur kan också ha konsekvenser högre upp i födoväven exempelvis för insektsätande strandfåglar. Min avhandling bidrar med ökad kunskap om vad som styr mångfalden av leddjur i Östersjöns strandekosystem och hur de som lever där kan komma att påverkas av de förändringar som ett förändrat klimat innebär.