Rapporten presenterar tillståndet i de olika delbassängerna i Östersjön avseende övergödning. Alla utsjöområden visar sig vara påverkade av övergödning, medan en del kustområden, exempelvis i Bottenviken och Bottenhavet, håller en god ekologisk status.