Östersjöarters gener måste skyddas bättre

Många arter i Östersjön har en unik anpassning för att överleva i den särpräglade miljön. Dock efterlevs inte internationella avtal för att bevara mångfalden på dna-nivå i Östersjöns skyddade områden, menar forskare.

I en ny studie har forskarna granskat 240 policy-dokument på internationell, nationell och regional nivå. Även om målsättningen att skydda genetisk mångfald tydligt framgår i de internationella och nationella dokumenten, så nämndes den sällan på regional nivå.

–Östersjöns bestånd av arter har under lång tid anpassat sig genetiskt till den särpräglade miljön och för att hjälpa arterna att överleva ett varmare klimat är det livsavgörande att mångfalden på dna-nivå säkras, säger Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

En anledning till att skyddet fungerar dåligt är att de regionala tjänstemän som ansvarar för skötselplanerna för de skyddade marina områdena har både otydliga instruktioner från nationella myndigheter och bristfällig kunskap.

I studien testade forskarna att informera regionala tjänstemän om hur viktig genetiken är för för arternas överlevnad i Östersjön. Det visade sig att effekterna blev kortvariga, och efter några månader har tjänstemännens nyvunna insikter försvunnit.

För att förbättra situationen efterfrågar forskarna tydligare riktlinjer och konkreta instruktioner till förvaltarna från nationella myndigheter som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, större utbyte av kunskap och erfarenhet genom olika typer av samarbeten mellan forskare och förvaltare, samt användarvänliga webbaserade kunskapsbanker.