I år har flera viktiga steg i Sveriges marina strategi tagits. Utifrån havsmiljödirektivet har det gjorts en inledande bedömning av hur haven mår och vilka ekonomiska och sociala värden som förloras om den marina miljön inte skyddas. Vidare har en beskrivning av den havsmiljö vi vill uppnå tagits fram, liksom nya miljökvalitetsnormer som ska leda fram till målbilden. Den inledande bedömningen kommer fram till samma slutsats som denna rapport, att varken Nordsjön eller Östersjön har önskat miljötillstånd. En av flera orsaker är övergödning och en annan är de negativa effekterna av fiske.