För att kunna bedöma miljöpåverkan behövs kunskap om hur förhållandena skulle ha varit om de var opåverkade av mänsklig aktivitet. Därför pågår ett arbete för att ta fram referensvärden för olika vattenområden. Det görs genom att studera sedmentens historiska arkiv av fossila kiselalger.