Den svenska närsaltsbelastningen på havet har totalt sett inte minskat de senaste 35–40 åren, vilket framförallt beror på att vattenavrinningen har ökat under senare tid. totalfosforhalterna har dock minskat till följd av olika åtgärder, men minskningen kompenseras i viss mån av den ökade avrinningen. Närsaltsbelastningen hade dock varit ännu värre om inga åtgärder satts in.