Delrapport till regeringen Uppdraget att senast 2010 införa tre fiskefria områden i vardera Östersjön och Västerhavet har påbörjats. De ledande principerna för de förslag som tagits fram har varit att lyfta fram arter och bestånd i behov av åtgärder där det också finns en god potential för att inrättandet av fiskefria områden kan bidra till att uppnå de fiskevårdande syften som regeringen angivit, dvs. att de skall bidra till att minska risken för beståndskollaps och att bygga upp fiskbestånd med diversifierad storleksfördelning och en naturlig genetisk sammansättning.