För att undvika algblomning i sjöar och hav behöver färre näringsämnen, som kväve och fosfor, släppas ut. Ett sätt att minska dessa skulle vara att odla alger inne i avloppsreningsverken. Ivo Krustok har genomfört försök där alger från Mälaren tillsattes i vatten från Västerås kommunala vattenreningsanläggning. Algerna växte bra, och mängden näringsämnen minskade i vattnet under försöksperioden. Vattenrening med alger och bakterier är en relativt ny teknik. Flera aspekter gällande biologin i dessa system har ännu inte studerats i detalj. Den här avhandlingen presenterar en översikt av de alger och bakterier som är aktiva. Andra viktiga aspekter som tillväxt, arter samt vattenreningsförmåga har också studerats. De alger som tillväxte mest i studien tillhörde Scenedesmus, Desmodesmus och Chlorella. Förutom alger tillväxte även ett stort antal bakterier från grupperna Proteobacteria and Bacteroidetes. Dessa bakterier visade sig syntetisera viktiga vitaminer, t.ex. vitamin B12, som algerna normalt inte kan syntetisera själva.